Algemene voorwaarden

 

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

 

Aleactes BV

Lange Haven 90

3111 CJ Schiedam

 

 

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 64612643
Aleactes BV is per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar info@yerbamate-thee.nl

Op de eigenaar/houder van deze site rust slechts een inspanningsverplichting. De kwaliteit van de aangeboden informatie, adviezen, diensten en/of in het kader daarvan te leveren producten wordt in de mate van het mogelijke gerealiseerd. Er bestaat nooit een garantie op resultaat.

 

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1  Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2  Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

1.3  Klant: de wederpartij van Aleactes BV met wie Aleactes BV een Overeenkomst aangaat.

1.4  Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.

1.5  Partijen: Aleactes BV en Klant gezamenlijk.

1.6  Aleactes BV: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7  Website: de website van Aleactes BV, te vinden onder de URL <http://www.yerbamate-thee.nl>.

1.8  Zaken: zaken welke Aleactes BV op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2  Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3  De Klant erkent de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en garantiebepalingen door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Aleactes BV, van welke aard ook.

 

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1  De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2  Aleactes BV garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is.
Geringe afwijkingen van de in de online informatie voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de Klant nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

3.3  Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Aleactes BV er zorg voor dat -als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Aleactes BV mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen.

 

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1  Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2  Aleactes BV is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3  Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:
a. door middel van electronische vooruitbetaling (optie: via iDEAL tijdens Bestelprocedure);
b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);
c. of door middel van betaling aan de postbezorger indien en voorzover er door Klant tijdens de Bestelprocedure voor “bezorging onder rembours” gekozen wordt.

4.4  Alle prijzen zijn in Euro’s tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.

 

Artikel 5 - Leveringstermijn

5.1  De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

5.2  Aleactes BV zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3  Indien en voorzover Aleactes BV niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Aleactes BV heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

5.4  Storingen in het bedrijf of dat van een der leveranciers, tengevolge van overmacht ontslaan Aleactes BV van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden. In geval van overmacht zal Aleactes BV daarvan onverwijld mededeling doen aan de Klant. De Klant heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Aleactes BV het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

5.5  Bestelde Zaken kunnen niet in zijn geheel worden geannuleerd als blijkt, dat deze niet compleet te leveren is, tenzij dit bij het doen van de bestelling duidelijk is vermeld. Uiteraard wordt in dat geval het teveel betaalde teruggeboekt op rekening van de Klant.

 

Artikel 6 - Herroepingrecht

6.1. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen heeft de Klant een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, Bestelde Zaken te retourneren.
 
6.2. De zichttermijn van 14 dagen begint met de ontvangst van deze herroepingsclausule, echter niet voordat Bestelde Zaken bij de Klant zijn bezorgd. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de Klant Aleactes B.V. - Yerba Mate de annulering schriftelijk (brief of e-mail) en binnen de gestelde termijn toe te sturen, en/of Bestelde Zaken binnen de gestelde termijn aan Aleactes B.V. - Yerba Mate terug te sturen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, Bestelde Zaken fysiek in bezit krijgt.
 
6.3. Indien de Klant na afloop van deze termijn Bestelde Zaken niet aan Aleactes B.V - Yerba Mate heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 
6.4. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de Klant zich tot de klantenservice van Aleactes B.V. - Yerba Mate (http://www.yerbamate-thee.nl/infopagina/retourneren) te wenden. De Klant kan de annulering ook per mail  (info@yerbamate-thee.nl) of per post sturen aan:
 
Aleactes BV 
Lange Haven 90 
3111 CJ Schiedam
Nederland
 
6.5. Indien Bestelde Zaken duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook transportschades worden gerekend, vertonen dient de Klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen de termijn van 14 dagen na levering, schriftelijk of per mail bij de klantenservice van Aleactes BV aan te geven. 
 
6.6. Het retourrecht geldt niet voor artikelen die naar wens van de Klant zijn aangepast en voor aangebroken verpakkingen of gebruikte goederen.
 
Gevolgen van de herroeping
6.7. In het geval van een herroeping worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met elkaar verrekend. De Klant deelt in dit geval (indien niet reeds bij Aleactes BV bekend) zijn bankgegevens mee. Kan de Klant het ontvangen product of het gebruik daarvan niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen dan dient de Klant de waarde ervan te vergoeden. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend is te wijten aan het controleren van het product voor gebruik. Onder het "controleren van het product" verstaat men het uit proberen en testen van het product zoals men dit in een fysieke winkel zou doen. Terugzending van Bestelde Zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).
 
6.8. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Klant.
 
6.9. Aleactes BV mag wachten met terugbetaling tot zij Bestelde Zaken heeft terug ontvangen.
 
6.10 Als de Klant de koopovereenkomst herroept, ontvang de Klant alle betalingen die de Klant tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Aleactes BV geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Aleactes BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant de koopovereenkomst te herroepen, retour. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 7 - Reclameren

7.1  Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Aleactes BV alwaarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Aleactes BV mits:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geinspecteerd en eventuele gebreken aan
Aleactes BV binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;
b. het reclamatieformulier zoals dat bij het bezorgde pakket zat en bij gebreke waarvan, kan worden gedownload van de Website, volledig is ingevuld;
c. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door
Aleactes BV;
d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat
Aleactes BV het in ontvangst heeft genomen.

7.2  Indien na onderzoek van Aleactes BV blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Aleactes BV met Klant in overleg treden.

7.3  Indien na onderzoek van Aleactes BV inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

7.4  Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7.5  Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

 

Artikel 8 - Verwerking persoonsgegegvens

8.1  Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van
Aleactes BV.

8.2  Voor het sturen van commerciële uitingen via electronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Aleactes BV deze uitingen sturen.

8.3   De Klant is te allen tijde gerechtigd inzage te verkrijgen in haar account en persoonsgegevens en deze gegevens zelf of desgewenst door Aleactes BV, aan te passen of te verwijderen.

8.4  Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Aleactes BV inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1  Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2  Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Aleactes BV, welk contact schriftelijk en electronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeldt. Aleactes BV zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.
 

Artikel 10 - Overige bepalingen

10.1  Aleactes BV is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2  Aleactes BV draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door Klant te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Aleactes BV te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

10.3  Klant is gehouden Aleactes BV schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Aleactes BV instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

10.4  In alle gevallen, waarin deze Voorwaarden en garantiebepalingen niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Aleactes BV.